Công ty NOC của Libya chậm nhận tiền ngân sách có thể làm giảm sản lượng dầu mỏ