IMM Immigration là công ty đầu tiên của IMM Group ra đời vào năm 2005. Immigration là một trong những công ty đầu tiên trong việc triển khai các chương trình định cư nước ngoài. Sau hơn 14 năm phát triển, Immigration đã lấy tên là IMM Immigration, và IMM Group đã phát triển thành công ty bất động sản. IMM Group hiện nay có 7 văn phòng tại các thành phố và các quốc gia: Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Singapore, Melbourne, Canada, Mỹ và mạng lưới đối tác các chuyên viên.

IMM Immigration

IMM Immigration (Công ty đầu tiên của IMM Group) ra đời vào năm 2005.

IMM Group tập trung vào sự bền vững trong việc phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ. IMM không ngừng chuyên nghiệp hoá dịch vụ, đồng thời đóng góp thiết thực cho cộng đồng. Giá trị cốt lõi của IMM Group là đạo đức và phát triển bền vững, hoạt động dựa trên việc tuân thủ pháp luật, đề cao sự trung thực và chân thành trong các giao dịch.