Trả lời câu hỏi thoát vị đĩa đệm có đạp xe được không?