Châu Phi phản đối Libya bầu cử: Phương Tây thất bại kép - Libya Việt

Châu Phi phản đối Libya bầu cử: Phương Tây thất bại kép