Du học Mỹ Trung học phổ thông – Bước đầu vào các trường đại học Danh tiếng