Hơn một triệu người ở Libya cần được hỗ trợ nhân đạo - Libya Việt

Hơn một triệu người ở Libya cần được hỗ trợ nhân đạo