Hơn một triệu người ở Libya cần được hỗ trợ nhân đạo