Nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Libya hoạt động trở lại