Nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Libya hoạt động trở lại - Libya Việt

Nhiều cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Libya hoạt động trở lại